Důležité informace k organizaci odjezdu a pobytu ve školy v přírodě Hrachov:

Odjezd – pátek 23. června 2023, sraz ve 14,15 na parkovišti před hypermarketem  Albert:
Nábřeží 463, odjezd ve 14,45 
Příjezd – čtvrtek 29. června 2023 ve 12,45 – 13,15 parkoviště před hypermarketem Albert 

Adresa do švp: 
JMÉNO, PŘÍJMENÍ + TŘÍDA + MĚSTO
(Jana Nováková - sekunda Bílina) 
RS Star Line 
Svatý Jan – Hrachov č.e. 45 
Kamýk nad Vltavou 
262 63 

1. Dejte, prosím, vědět třídním učitelům
- případné dřívější odjezdy (např. z důvodu sportovního utkání) a pozdější příjezdy 
(je nutné mít s sebou všechny dokumenty: viz bod 2) 
- zdravotní problémy, které vyžadují pravidelné užívání léků (alergie, astma atd…) – léky předat u autobusu (podepsané) 
2. K autobusu přineste podepsané potvrzení o bezinfekčnosti – s datem v den odjezdu 23. 6. 2023, potvrzení od lékaře a kopii kartičky pojišťovny 
3. V švp se nebudeme učit – každé třídě bude přidělena učebna a děti si vezmou pomůcky dle požadavků třídní učitelky 
4. Seznam povinných a doporučených věcí ze strany organizátora školy v přírodě: 
Každé dítě musí mít povinně: boty na běhání (na míčové hry), nepromokavou obuv (holínky, outdoorová obuv, Goretex), pantofle (na přezutí do klubovny či na pokoj), nepromokavou bundu s kapucí (nebo pláštěnku), 2x oblečení vhodné na sport a hry v lese, a to na teplé i chladné počasí (trička, tepláky, svetr), oděv na spaní, láhev na pití (od 0.5 l do 1 litru), funkční baterku. (Nebude-li dítě něčím z výše uvedeného vybaveno, může se stát, že se proto nezúčastní některého z programů.) Další doporučené věci: kalhoty, triko s dlouhým rukávem nebo mikina, několik triček s krátkým rukávem, dostatek spodního prádla a ponožek, dostatek kapesníků, 2x teplé ponožky, ručník, toaletní potřeby (zejména mýdlo, kartáček na zuby, pasta na zuby), repelent nebo jiný přípravek proti klíšťatům, psací potřeby, plátěný pytel na špinavé prádlo, příruční zavazadlo vhodné na výlety. Dětem, které jsou ubytovány ve srubech, doporučujeme vzít si s sebou vlastní spacák. 
5. Během pobytu se studenti řídí dle Řádu školy v přírodě
1. Řád školy v přírodě upravuje pravidla chování dětí (dále jen rekreantů) na škole v přírodě v rekreačním středisku Star Line v Hrachově, kterou pořádá Podkrušnohorské gymnázium spolu s firmou Star Line – školy v přírodě, s.r.o. Rekreanti jsou povinni tato pravidla chování respektovat. Za závažné nebo opakované porušení níže uvedených ustanovení může hlavní vychovatel spolu s vedoucím pobytu rozhodnout, že rekreanta z pobytu vyloučí, a to bez nároku na vrácení peněz uhrazených za pobyt.
2. Na pobytu se obracejí rekreanti se svými problémy v době od budíčku do přebírky dětí na svoji paní učitelku a po tuto dobu dbají výlučně jejích pokynů. V době od přebírky dětí do večerky se obracejí rekreanti se svými problémy a dotazy na svého vychovatele. Rekreanti jsou povinni v tomto denním časovém rozmezí respektovat pokyny svého vychovatele a pokyny hlavního vychovatele. Ev. výjimky z těchto pravidel budou rekreantům včas předem sděleny.
3. Rekreant je povinen respektovat denní program a denní režim, tedy zejména dodržovat časy a vykonávat činnosti těmito dokumenty stanovené.
4. Rekreant nesmí bez vědomí svého vychovatele opustit areál rekreačního střediska Star Line či místo, kde probíhá program. Pokud rekreant chce jít na marodku, do kiosku nebo do sprchy, měl by to nahlásit předem svému vychovateli. Dostane-li rekreant omluvenku, donese ji svému vychovateli (dopoledne učiteli).
5. Rekreant nesmí bez souhlasu hlavního vychovatele měnit místo svého ubytování ani jakkoli zasahovat do jeho zařízení. Zásahem se rozumí též stěhování nábytku, používání dek venku – na trávě apod. Zákaz manipulace s vybavením rekr. střediska se vztahuje i na ostatní prostory areálu (např. přemísťování plastových židlí). Vychovatel i noční hlídač disponují seznamy, ve kterých je uvedeno, kde které dítě bydlí. Změna na jednom srubu by inspirovala další zájemce. Navíc by bylo těžké některé nezbedníky vůbec najít. Byly by také problémy s bodováním pořádku i se zodpovědností za ev. škody na pokojích a srubech. Přenášením a stěhováním věcí dochází často k poškození vybavení střediska. 
6. Rekreant je povinen si udržovat pořádek na svém pokoji (chatce či srubu) a v jeho okolí. Na chodbě bungalovů se bude přezouvat a v botnících ponechávat veškeré boty určené „na ven“. Na závěr pobytu svůj pokoj (chatku) zamete a zbaví místnost a její okolí veškerých odpadků. Během pobytu rekreant dodržuje pořádek i mimo místo svého ubytování. Úklid je nutné vyžadovat z hygienických důvodů (kontroly příslušné hygieničky, prevence onemocnění) i kvůli snížení pravděpodobnosti ztrát věcí. Pořádek na pokojích/ srubech se denně boduje. Závěrečný úklid dětí je žádoucí. 
7. Na pokojích není vhodné jíst a pít. Návštěvy na cizích pokojích (na chatkách a srubech) bez souhlasu všech zde ubytovaných přítomných dětí jsou zakázány.
8. Rekreant je povinen dodržovat noční klid. V době nočního klidu by měl rekreant ležet ve své posteli na svém pokoji (ve své chatce, srubu), a to po tmě, tiše a převlečený do nočního oděvu. V případě jakýchkoli problémů během noci se může rekreant obracet na nočního hlídače nebo na zdravotníka. Po večerce není možné poslouchat nahlas hudbu, hlasitě se bavit a opouštět svůj pokoj nebo chatku. Za děti je zodpovědný noční hlídač, který uvítá dodržování těchto pravidel. Hříšníci, kteří ruší noční klid, jsou každý den nahlášeni hlavnímu vychovateli, který ve spolupráci s třídním učitelem rozhodne o jejich ev. potrestání.
9. V době programu i nočního klidu není dovoleno používat mobilní telefony. Mobilní telefony mohou děti používat v neprogramových částech dne (polední klid, osobní volno). 
10. Rekreant v době konání pobytu nesmí kouřit, konzumovat alkohol ani požívat jiné omamné látky. Zakázáno je také užívání či držení nebezpečných předmětů (pyrotechnika, nože apod.). Ev. zabavené věci budou odevzdány vedoucímu pobytu.
11. Rekreant nevynáší z jídelny nádobí (zejména hrnky a kuchyňské příbory). Ve společenských místnostech a na pokojích není žádoucí žvýkat žvýkačky. Vynášené nádobí se do jídelny často nevrací a povaluje se po celém středisku. Žvýkačky děti rády lepí na nábytek či hází na zem.
12. Rekreant se chová slušně, nesmí fyzicky ani psychicky napadat či obtěžovat ostatní osoby ve 
středisku i mimo něj. Rekreant se nesmí bez souhlasu svého vychovatele zdržovat ve společenských místnostech, u/v bazénu, u ohniště, na hřištích, u horolezecké stěny, na trampolínách nebo na houpačkách. Ve společenských místnostech dodržuje pravidla pro přezouvání. Vychovatelé za děti zodpovídají a musí tak vědět o jejich pohybu. Všemi prostředky se snažíme zabránit fyzické i slovní šikaně dětí.
13. Rekreant dbá na bezpečnost svou i ostatních osob ve středisku (nehoupe se na zábradlí, neleze do pokoje oknem apod.). Rekreantům není povoleno samostatně manipulovat s okny (ani se závěsy). Rekreant respektuje zákaz používání elektrospotřebičů i zákaz manipulace se zásuvkami i radiátory. Rekreanti dodržují pokyny, které jsou vyvěšeny v areálu střediska na zvláštních cedulích. Dodržováním těchto pravidel se snažíme předcházet možným úrazům. Zákaz manipulace s elektrospotřebiči vychází z platných právních předpisů. Manipulace s okny může být pro 
menší děti nebezpečná. 
14. Rekreant se chová ohleduplně k vybavení rekreačního střediska (např. nebouchá dveřmi, neskáče po posteli, neničí povlečení, pohybuje se po středisku po cestách /když může/, neplýtvá vodou atd.). Rekreant bere na vědomí, že uhradí škodu, kterou zaviněně způsobí (týká se především poškození vybavení střediska). Zaviněným způsobením škody se rozumí i opomenutí řádného nahlášení závady, která se nacházela v místě ubytování rekreanta před začátkem pobytu.
15. Provozovatel neručí za cennosti, které si děti na pobyt přivezou, pokud nejsou při příjezdu předány do jeho úschovy. Provozovatel neručí za věci, které nejsou zamčeny v učebnách nebo na ubikacích. Doporučujeme, aby si děti s sebou žádné dražší věci nebraly. K prevenci krádeží učitelé i vychovatelé zamykají dětské ubytovací prostory vždy, když jsou děti na programu či výuce. Rovněž učebny by měly být v nepřítomnosti dětí uzamčené.