Ředitel školy podle ustanovení § 60e odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s opatřením obecné
povahy MŠMT č. j. MSMT-43073/2020-3, ukončil hodnocení uchazečů při přijímacím řízení do oboru vzdělání
79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou a oznamuje celkové výsledky.