Vsouvislosti spotřebou zajištění distanční výuky stanovil ŘŠ tento pokyn:

Pokyn ŘŠ 10/19-20/PGM Opatření kprůběhu distanční výuky – sdělení pro zákonné zástupce

1.

S platností od příštího týdne, tj. od 14. 4., se zadávaná práce bude týkat pouze povinných předmětů – český jazyk, cizí jazyk, matematika, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, ZSV, IKT, TSP. Výuka výchov ve všech třídách a volitelných předmětů ve třetím ročníku bude přerušena. U maturitního ročníku se od 14. 4. budou žáci připravovat pouze v maturitních předmětech - ČJ, CJ maturitní, profilové předměty a volitelné předměty k maturitě. Nematurujícím žákům nebudou zadávány úkoly.

2.

Žáci jsou povinni pracovat dle pokynů a zadání vyučujících – zpracovat zadané úkoly vzadaných termínech, v rámci samostudia zpracovat zadané úseky učiva.

3.

Žáci a zákonní zástupci jsou povinni sledovat komunikační kanály (web školy, webové rozhraní Bakaláři) a postupovat dle dalších pokynů vedení školy.

4.

V Bakalářích bude od 14. 4. 2020 povinně evidováno splnění úkolu (X) a nesplnění úkolu (N). Klasifikace za 3. čtvrtletí bude provedena k danému termínu STOP stavu. Bude vycházet ze známek získaných ve škole vobdobí od 3. února do 10. března 2020. Úroveň práce a výkony žáků za období distančního vzdělávání při klasifikaci za 3. čtvrtletí bude zohledněna.

5.

Videokonference (pracoviště Most) budou pro následující týden nahlášeny ŘŠ do čtvrtka 18:00 zaslanou tabulkou. Tabulka bude vpátek zveřejněna na nástěnce školy v Bakalářích.

6.

Další změny po vydání prováděcích předpisů ze strany MŠMT.

V Mostě 9. dubna 2020

Mgr. Karel Vacek
ředitel školy