Na základě aktuální situace týkající se nákazy koronavirem a rozhodnutí vlády ČR ze dne 10. března 2020
stanovil ŘŠ tento pokyn:

1.Žákům bude od 11. 3. 2020 do odvolání zamezen přístup do školy.

2.Školní akce, exkurze, LVVZ se do odvolání ruší.

3.Žáci budou poučeni o zásadách chování během mimořádné situace (karanténa). Třídní učitelé provedou o tomto poučení záznam do ETK.

4.Žáci jsou povinni pracovat dle pokynů a zadání vyučujících zpracovat zadané úkoly vzadaných termínech, vrámci samostudia zpracovat zadané úseky učiva.

5.Žáci a zákonní zástupci jsou povinni sledovat komunikační kanály (web školy, webové rozhraní Bakaláři) a postupovat dle dalších pokynů vedení školy.

6.Pedagogičtí pracovníci mají ve dnech 11. 13. 3. 2020 nařízenu práci doma. Jsou povinni zadávat žákům prostřednictvím EŽK nebo jinými komunikačními kanály úkoly kdomácí přípravě, přijímat jejich zpracování a vyhodnocovat je.

7.Pedagogičtí pracovníci mají povinnost sledovat pracovní e-mail a další komunikační kanály (web školy, webové rozhraní Bakaláři) a postupovat dle dalších pokynů vedení školy.

8.Kromě zadávání domácí práce žákům řeší úkoly vnásledujících oblastech příprava maturitní zkoušky, práce vprojektu Šablony II, příprava projektových dnů, vzdělávání kNové maturitě apod.

9.Chod školy zajišťují kancelář B1, kancelář pracoviště Bílina a školníci jednotlivých pracovišť. Ostatní zaměstnanci jsou kdispozici na telefonu a řídí se pokyny ředitele školy.

10.Vedení školy se bude řídit pokyny, které budou vydány zřizovatelem, MŠMT, ev. zdravotnickými orgány. K dnešnímu dni žádné další upřesnění opatření ze strany těchto institucí škola nemá k dispozici.

11.Situace nejbližších měsíců vyžaduje součinnost a zodpovědný přístup, který v maximální míře pomůže zajistitochranu zdraví našich žáků i zaměstnanců školy.